Magunkról

A Zöld Pók Alapítvány nonprofit médiaműhely. Elsősorban civil szervezetek és hátrányos helyzetű csoportok kommunikációjához, az általuk képviselt ügyekről készítünk médiatartalmakat. Kisfilmeket, webes videókat és hozzájuk kapcsolódó kampányokat szervezünk, hogy nehezen megérthető kérdésekben, könnyen emészthető, azonosulásra alkalmas iránytűt adjunk a médiafogyasztók kezébe.

Igyekszünk összhangba hozni a médiakörnyezet elvárásait és a civil szervezetek érdekeit, és így olyan üzeneteket állítunk elő, amelyek sok emberhez jutnak el, miközben a fenntarthatóság, a szolidaritás és a társadalmi igazságosság szempontjait szolgálják. Hírportálokkal és civil hálózatokkal működünk együtt, valamint a közösségi médiát használjuk.

Partnereink között hátrányos helyzetű és kirekesztett tanulókat befogadó iskola, élhető és fenntartható helyi megoldásokat tanító közösség, hajléktalan embereket felkaroló szervezet éppúgy található, mint fogyasztóvédő vagy környezetvédő szervezet.
Az elmúlt évben főbb partnereink voltak: Artemisszió Alapítvány, Budai Városkapu Iskolaközpont, Greenpeace Magyarország, Lámpás 92 Alapítvány, EGT/Norvég Civil Támogatási Alap, Unruhe Stiftung, Ökoszolgálat, Open Society Foundation.

A Zöld Pók egyszerre igyekszik együttműködni olyan szervezetekkel, amelyeknek a fókuszában a fenntarthatóság és a környezetvédelem áll, valamint olyanokkal, amelyek a társadalmi egyenlőtlenségek vagy az előítéletek ellen küzdenek. Az a meggyőződés vezet bennünket, hogy ezek a problémák ugyanazokból a gyökerekből erednek, és a megoldásukhoz éppen az a felismerés szükséges, hogy csak az a jó megoldás, ha minden érintett szempontjai érvényesülnek.

 

 

BESZÁMOLÓK

Beszámoló 2017

Beszámoló 2016

Beszámoló 2015

Beszámoló 2014

Beszámoló 2013

Beszámoló 2012

Beszámoló 2011

Beszámoló 2010

Beszámoló 2009

Beszámoló 2008

Beszámoló 2007

 

Az Alapítványról:

Az alapító (Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület Klubja) az alapítói jogait átruházta Csovcsics Erikára.
Az alapítvány neve: Zöld Pók Alapítvány, angol nyelvű elnevezése: Green Spider Foundation. Az alapítvány mindkét elnevezés használatára jogosult.
Az alapítvány székhelye: 1074 Budapest, Barát u. 7. 1/1. Az alapítvány a székhelyén kívül is tevékenykedhet.
Az alapítvány jogállása: Az alapítvány önálló jogi személy.
Az alapítvány időtartama: Az alapítvány határozatlan időre létesül.
Az alapítvány jellege: Az alapítvány nyílt, amelyhez bárki csatlakozhat.
Az alapítvány induló vagyona: Az alapító által befizetett 100.000,- Ft (egyszázezer forint), amely összeg az alapítvány működésének megkezdéséhez elégséges.
Az alapítvány célja: A magyarországi környezet- és természetvédő és egyéb nem kormányzati és nem haszonérdekű (civil) szervezetek és egyének gyors és hatékony kapcsolattartásának és információcseréjének megszervezése, nyilvános kommunikációjuk segítése, továbbá ezen szervezetek és egyének nemzetközi információs kapcsolatainak kiépítése, nyilvános információszolgáltatás kialakítása a környezet- és természetvédelem területén.
Az alapítvány kezelése: Az alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználásának módját a kezelésére létrehozott önálló szervezet határozza meg. A kezelő szerv elsődleges feladata az alapítvány céljainak megvalósítása és a szervezet önállóságának fenntartása.
A kuratórium: Az alapítvány kezelő (ügydöntő, ügyintéző és képviselő) szerve az alapító okiratban kijelölt személyekből álló, legkevesebb három fős kuratórium. A kuratóriumnak sem az alapító, sem az alapító delegáltja nem tagja.
A kuratórium tagjai:
Fidrich Róbert (elnök)
Hammer Ferenc
Szabó Mária

A kuratórium eljárása: A kuratórium döntéseit a tagok legalább kétharmadának részvételével, nyílt szavazással és – a jelen okirat módosításának kezdeményezését kivéve – egyszerű szótöbbséggel, írásos távközlés vagy élőszó útján hozza. A kuratórium egyhangú határozata szükséges a jelen okirat módosításának kezdeményezéséhez. A kuratórium minden tagjának egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén a kuratórium elnökének szavazata dönt. A Kuratórium, valamint az ügyintéző szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A kuratórium hatásköre: A kuratórium hatáskörébe tartozik:
– a kuratórium ügyrendjének kidolgozása és jóváhagyása,
– az alapítvány vagyonának kezelése és gyarapítása,
– az alapítványi vagyon cél szerint felhasználásának meghatározása,
– az alapítvány céljaira felajánlott vagyoni hozzájárulások elfogadása,
– az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának megalkotása,
– a kuratórium elnökének megválasztása, és díjazásának megállapítása, munkaviszony esetén a munkáltatói jogok gyakorlása,
– a munkaszervezet létrehozása, vezetőinek kiválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
– az alapítvány éves beszámolójának elfogadása, és zárszámadásának jóváhagyása,
– az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet jóváhagyása,
– döntés minden hatáskörébe vont ügyben.